คลินิกพัฒนาการเด็ก – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

คลินิกพัฒนาการเด็ก

คลินิกพัฒนาการเด็ก 

เพราะลูกน้อยมีความสำคัญสำหรับพ่อแม่ พัฒนาการที่สมบูรณ์สมวัย คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ลูกน้อยเติบโตได้อย่างมีความสุข การเตรียมความพร้อมให้กับลูกในด้านต่างๆ ได้แก่

1. พัฒนาการด้านร่างกาย (Physical Development)

2. พัฒนาการด้านสติปัญญา (Cognitive Development)

3. พัฒนาการด้านสังคม (Social Development)

4. พัฒนาการด้านอารมณ์ (Emotional Development)

 การบริการ

ให้คำปรึกษาสำหรับเด็กทุกคนทั้งเด็กที่มีพัฒนาการปกติสมวัยและเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าหรือเด็กพิเศษ เช่น เด็กที่มีสติปัญญาบกพร่อง กลุ่มเด็กออทิสติก

ให้คำปรึกษาปัญหาพฤติกรรมและพัฒนาการในเด็กปกติ แนวทางการลี้ยงดูที่เหมาะสมและการส่งเสริมศักยภาพของเด็ก มีบริการตรวจร่างกายทางระบบประสาทและตรวจประเมินพัฒนาการ ตลอดจนให้การวินิจฉัยเด็กที่สงสัยว่ามีพัฒนาการล่าช้าหรือเบี่ยงเบน เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้และสมาธิ เด็กที่มีปัญหาด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายและการเชื่อมโยงของระบบประสาท เป็นต้น

นอกจากนี้ที่คลินิกพัฒนาการเด็ก ยังให้บริการตรวจประเมินและติดตาม เพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการในทารกกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อพัฒนาการล่าช้าและปัญหาพฤติกรรม  อาทิเช่น ทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกน้ำหนักตัวน้อย ทารกที่มีภาวะขาดออกซิเจนจากการคลอด ทารกที่มีความผิดปกติทางสมอง และทารกที่มีกลุ่มอาการผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น กลุ่มดาวน์ซินโดรม เป็นต้น

คลินิกพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ โดยได้รับความร่วมมือจากกุมารแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กคอยให้คำแนะนำ ดูแลรักษาและวินิจฉัยอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันและฟื้นฟูเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและพัฒนาการ พร้อมจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้เด็ก “ เก่ง มีความสุข และสร้างสรรค์ ” ตลอดจนรับปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองที่ลูกน้อยมีปัญหาการเจ็บป่วยในระบบต่างๆ เพื่อลูกน้อยมีสุขภาพแข็งแรงและมีพัฒนาการที่สมวัย

บริการให้คำปรึกษาปัญหาพฤติกรรมและพัฒนาการในเด็ก แนวทางการเลี้ยงดูส่งเสริมศักยภาพ ตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุ ประเมินพัฒนาการโดยกุมารแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง

คลินิกพัฒนาการเด็ก คลินิกพัฒนาการเด็ก

กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม

– ประเมิน ให้คำแนะนำและส่งเสริมพัฒนาการตามวัย โดยเน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับนักจิตวิทยาสาขาพัฒนาการเด็ก
– ให้คำแนะนำเพื่อกระตุ้นพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ฟื้นฟูและพัฒนาทักษะที่สำคัญในเด็กปฐมวัย เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ขั้นสูงต่อไปได้
– ให้คำปรึกษาในการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม โดยเน้นการสร้างวินัยเชิงบวก และการสื่อสารกับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ
–  ฝึกกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ กลุ่มดาวน์ซินโดรม สมองพิการ ซึ่งมีพัฒนาการล่าช้า
– กิจกรรมส่งเสริมการประมวลผลการรับความรู้สึก Sensory Integration (SI)
– กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross motor)
– กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียน ( Find motor & Hand writing )
– กิจกรรมส่งเสริมสมาธิและเพิ่มการควบคุมตนเอง

ที่มาของเนื้อหา : www.chularat.com