ดึง'เพียร์สัน'เปิดสอนอาชีวะ

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับคณะผู้แทน บริษัท เพียร์สัน จากประเทศอังกฤษ ถึงแนวทางการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยเน้นการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามแนวทางสัตหีบโมเดลให้เป็นไปตามมาตรฐานการพัฒนาแรงงานด้วยระบบบิซิเนส แอนด์ เทคนิเชียน เอ็ดดูเคชั่น เคาต์ซิล (บีเทค) ซึ่งเป็นหลักสูตรอาชีวศึกษา ของบริษัท เพียร์สันที่เป็นที่ยอมรับของบริษัทชั้นนำทั่วโลก โดยกำหนดสาขาเบื้องต้นที่จะจัดทำหลักสูตรใน 2 สาขา คือ สาขาชิ้นส่วนอากาศยาน และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ทั้งนี้ ผู้แทนทางเพียร์สันได้ลง พื้นที่อีอีซีเพื่อศึกษาความพร้อม และเก็บข้อมูล สถาบันการศึกษาเป้าหมาย เพื่อจะนำไปพิจารณาในการบรรจุหลักสูตรอยู่ในโปรแกรมการเรียนการสอน โดยกำหนดวิทยาลัยที่เข้าไปศึกษาดูงาน เช่น วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี เนื่องจาก ทั้ง 3 สถาบันการศึกษามีหลักสูตรที่ใกล้เคียง สามารถพัฒนาและยกระดับหลักสูตรเข้าสู่มาตรฐานดังกล่าวได้ และยังเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย

“ขณะนี้เพียร์สัน และอีอีซีวางแนวทางการดำเนินงานพัฒนาด้านการศึกษา โดยระยะแรกจะเป็นการศึกษาความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภายในพื้นที่ และความพร้อมของผู้เรียนผู้สอน เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานของบริษัท เพียร์สัน” นายคณิศ กล่าว

ที่มาของเนื้อหา : www.posttoday.com