รถไฟความเร็วสูง กทม.-โคราช ใช้เวลาแค่ชม.ครึ่ง

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

รัฐบาลสานฝันชาวโคราช รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพ-นครราชสีมา ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง ค่าโดยสารเริ่มต้น 107-534 บาท

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน งานปรับแบบรายละเอียดในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน (ช่วงสระบุรี-นครราชสีมา) โดยมีผู้แทนส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พระภิกษุและประชาชนที่มีที่ทำกินและที่พักอาศัยในแนวเส้นทางรถไฟผ่าน จำนวน 300 คน รับฟังการชี้แจงการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน ระหว่างประเทศไทยไปประเทศต่างๆ ในภูมิภาคและทั่วโลก

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนและเป็นการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพ-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา) จากผู้แทนสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านล่ามชาวไทย โดยเผยแพร่ข้อมูลและการดำเนินงานที่ฝ่ายจีนออกแบบรายละเอียดและควบคุมการก่อสร้าง จึงอาจมีความจำเป็นต้องปรับปรุงจากรูปแบบเดิม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ นำไปพิจารณาประกอบการสำรวจออกแบบรายละเอียดรวมทั้งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและการจัดทำมาตรการป้องกันแก้ไขและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ต้องรอบคอบรัดกุมและมีประสิทธิภาพรวมถึงการปรับรูปแบบการพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

นายทศวรรณ นิจพาณิชย์ ผู้จัดการโครงการ ฯ เปิดเผยความเป็นมาของการดำเนินโครงการว่า เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 57 รัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 -2569 เพื่อร่วมพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน เส้นทางกรุงเทพ-นครราชสีมา-หนองคาย และเส้นทางแก่งคอยท่าเรือมาบตาพุด ระยะทางรวมประมาณ 867 กิโลเมตร โดยให้รัฐบาลจีนมีส่วนร่วมตั้งแต่การเตรียมโครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ และดำเนินการก่อสร้างงานโยธา เพื่อให้การพัฒนาโครงข่ายรถไฟสอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลไทยที่ส่งเสริมการลงทุนที่มีความพร้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการขนส่งและเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และในวันที่ 23 มีนาคม 59 พล.อ.ประยุทธ์ ฯ นายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ที่เมืองไหหนาน ประเทศจีน มีข้อสรุปการลงทุนให้ฝ่ายไทยเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด โดยกำหนดนโยบายเริ่มต้นเส้นทาง กรุงเทพ-นครราชสีมาและส่วนต่อขยายเมื่อมีความพร้อม

ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 10 ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้เริ่มต้นก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา เป็นลำดับแรก โดยฝ่ายจีนเป็นผู้ออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างและการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ 11และครั้งที่ 12 มีมติร่วมกันแบ่งสัญญาโครงการออกเป็น 2 ส่วน คือ สัญญาที่ 1 การก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา ฝ่ายไทยเป็นผู้คัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา,สัญญาที่ 2 งานวางระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลและรถจักรล้อเลื่อน ฝ่ายจีนเป็นผู้คัดเลือกผู้รับจ้างวางระบบ ส่วนฝ่ายไทยเข้ามาสังเกตการณ์ทำงานของผู้รับจ้างจีน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและข้อบังคับของฝ่ายไทย

ล่าสุดในการประชุมครั้งที่ 20/2559 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม59 มีมติอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดำเนินการจ้างและสั่งจ้างบริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดการออกแบบของฝ่ายจีนและออกแบบเพิ่มเติมในส่วนที่ฝ่ายจีนไม่ได้ดำเนินการสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการเวนคืนและการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ขณะนี้ได้ก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ช่วงสถานีรถไฟกลางดง-ปางอโศก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

นายทศวรรณ ฯ ผจก.โครงการ ฯ กล่าวว่า โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ถือเป็นโครงการยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน ระหว่างประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคและทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอินโดจีน (กัมพูชา-สปป.ลาว-มาเลเซียและเวียดนาม) รวมทั้งประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐอินเดีย

ทั้งยังเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟลาว-จีน โดยยกระดับมาตรฐานรถไฟและส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง เป็นการลงทุน เพื่อวางรากฐานความมั่นคงด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยในระยะยาวและสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค สร้างศักยภาพและโอกาสใหม่ทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว สามารถกระจายความเจริญอย่างทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำในภาพรวม โดยเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมของรัฐบาลจีนตามนโยบายด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกและผลต่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สนับสนุนการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจโดยรอบเส้นทางรวมทั้งให้คนไทยได้รับความรู้ทางเทคโนโลยีระบบรางของจีนและได้ฝึกทักษะความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง

แนวเส้นทางโครงการ ฯ ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา มีสถานีรถไฟ 6 แห่ง ได้แก่ สถานีบางซื่อ สถานีดอนเมือง สถานีอยุธยา สถานีสระบุรี สถานีปากช่องและสถานีนครราชสีมา โดยเป็นทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร เป็นทางยกระดับ 190 กิโลเมตร มีความสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 7-22 เมตร และทางระดับพื้น 54.5 กิโลเมตร อุโมงค์ยาว 7.8 กิโลเมตร จำนวน 2 แห่ง คือ บริเวณมวกเหล็ก จ.สระบุรี และบริเวณลำตะคอง จ.นครราชสีมา ความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพถึงนครราชสีมา ประมาณ 1.30 ชั่วโมง ช่วงเวลาให้บริการ 06.00-22.00 น. ออกเดินทางทุก 90 นาที อัตราค่าโดยสารเริ่มต้น107 บาท สูงสุด 534 บาท เฉลี่ยค่าโดยสาร 80 บาท บวก 1.8 บาทต่อกิโลเมตร เปิดให้บริการปี 2566 งบประมาณ 179,000 ล้านบาท

ที่มาของเนื้อหา : www.bangkokbiznews.com