วัดภูเขาทอง – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

วัดภูเขาทอง

วัดภูเขาทอง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         วัดภูเขาทอง ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยา ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ กลางทุ่งภูเขาทอง ตามตำนานพระราชพงศวดารอยุธยากล่าวว่าว่า วัดภูเขาทองสร้างโดยสมเด็จพระราเมศวร กษัตริย์ราชวงศ์อู่ทอง เมื่อประมาณพุทธศักราช 1930 ต่อมาในปี พุทธศักราช 2112 พระเจ้าบุเรงนองยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ได้โปรดให้สร้างพระเจดีย์ภูเขาทอง ขนาดใหญ่แบบใหญ่แบบมอญไว้เป็นที่ระลึก ณ บริเวณนี้ต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโปรดให้บรณะซ่อมแซมวัดในเวลาต่อมา และเปลี่ยนพระเจดีย์ตอนบนจากเจดีย์มอญเป็นเจดีย์ไทยย่อมุมไม้สิบสิง ด้านหน้าภูเขาทองประดิษฐาน พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่กรมศิลปกร ได้สร้างขึ้นในภายหลังวัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง
หลังจากการเสียกรุงครั้งที่ 2 วัดนี้กลายเป็นวัดร้างเรื่อยมา แต่พระมหาเจดีย์ก็ยังเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาที่มีคนเดินทางมากราบไหว้ ดังเช่นที่ปรากฎเป็นนิราศภูเขาทอง ของสุนทรภู่ ที่เดินทางมานมัสการในรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดนี้มีพระมาจำพรรษาอีกครั้งนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2500
วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง

ที่มาของเนื้อหา : www.chinsangtrip.com