ประชุมร่วม BOI ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาการกีฬา

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

ปลัดฯ กีฬา จัดการประชุมร่วม BOI กำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาการกีฬา

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ป.กก.) เป็นประธานการประชุม ร่วมกับนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการ BOI ในการประชุมหารือร่วมกันในการกำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาการกีฬา เนื่องจากในสภาวะปัจจุบันอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยยังไม่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบ กำกับดูแล และการมีบทบาทในการเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ภาครัฐขาดเครื่องมือในการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ขาดความชัดเจนและความเชื่อมั่นในการลงทุนของภาคเอกชน ในภาคองค์กรกีฬา สมาคมกีฬาต่างๆ มีการบริหารจัดการองค์กรที่ยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร การนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนานักกีฬายังไม่เพียงพอส่งผลต่อผลงานนักกีฬาไทยในระดับนานาชาติ

การประชุมในวันนี้ เป็นการหารือเกี่ยวกับการจัดระบบการส่งเสริมการลงทุนในกิจการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา โดยกระตุ้นให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในกิจการที่สนับสนุนการพัฒนาการกีฬาของชาติซึ่งเป็นไปตามไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในการกำหนดประเภทกิจการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาที่สามารถเข้าเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน

พร้อมทั้งได้จัดตั้งคณะทำงานประสานงานการส่งเสริมการลงทุนในกิจการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาที่มีผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนจาก BOI และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมการลงทุนในกิจการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาในลักษณะของกิจกรรมเร่งด่วน (Quick-Win) ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน พร้อมกับขอเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการกีฬา และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาที่สนใจ สามารถรับข้อมูลการส่งเสริมการลงทุนและเสนอความจำนงได้ที่คณะทำงานประสานงานการส่งเสริมการลงทุนในกิจการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา ได้ที่ Facebook ของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ https://www.facebook.com/nspct หมายเลขโทรศัพท์ 08-9 955-6281

ที่มาของเนื้อหา : www.bangkokbiznews.com