CDG สร้างโรงเรียนนำร่องสอนโค้ดดิ้ง

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ริเริ่มโครงการ CDG: Code Their Dreams กล่าวว่า โครงการ CDG: Code Their Dreams เป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 มุ่งพัฒนาความรู้ด้านโค้ดดิ้งตั้งแต่ประถมวัย   ล่าสุดได้ร่วมมือกับโรงเรียนวัดราชสิงขรให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนำร่องการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง   เน้นวางรากฐานของนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอนาคต   โดยเริ่มตั้งแต่การแนะนำหลักการเขียนง่าย ๆ ให้แก่นักเรียนผ่านเว็บไซต์ code.org  ผ่านการเรียนการสอนทั้งหมด 15 ครั้ง เน้นการสอนกลุ่มย่อยเพื่อให้เสริมความเข้าใจ มุ่งไปที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายเป็นหลัก เป็นการจุดประกายให้เด็กสนใจภาษาคอมพิวเตอร์ เปิดรับการก้าวสู่โลกการศึกษาในยุคดิจิทัล

จ่าสิบเอกสมเกียรติ  ดาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร กล่าวว่า โครงการ Code Their Dreams ถือเป็นการเรียนการสอนที่เข้ามาจุดประกายให้เด็กๆ หลายคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาคอมพิวเตอร์  ได้รับการฝึกทักษะ และวางรากฐานที่สำคัญสำหรับการเป็นนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอนาคต นอกเหนือจากการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ เด็กๆ ยังได้ลงมือทำ รู้จักการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงาน เป็นการเรียนที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐ ในการสนับสนุนให้เด็กเรียนรู้จากการลงมือทำ หรือที่เรียกว่า Active Learning เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และการบูรณาการความรู้เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพ 

ทั้งนี้  โครงการ CDG: Code Their Dreams   เพิ่มหลักสูตรสอนเขียน Python ภาษาเขียนโปรแกรมระดับสูง สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจโค้ดดิ้ง    เข้าชมเว็บไซต์เพื่อศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                            เบื้องต้นผ่านกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่www.codetheirdreams.com และhttps://www.facebook.com/codetheirdreams/
 
 
 

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th