ปส.โชว์ผลงานในนิทรรศการขับเคลื่อนThailand 4.0

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก


น.ส.วิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ( ปส.) เปิดเผยว่า ปส. ได่เข้าร่วมนิทรรศการ “ขับเคลื่อนTHAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” หรือ “THAILAND 4.0 IN THE MAKING” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นโดย วท. ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัด ตั้งแต่วันที่ 23 – 25 พ.ย.61 ณ ลานอเนกประสงค์ Amphitheater สยามสแควร์ โดยได้รวบรวมผลงานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทยเกี่ยวกับสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี จำนวน 23 สถานี ใน 18 จังหวัดทั่วประเทศ และสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN65)

พร้อมทั้งนำอุปกรณ์รับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี อาทิ เครื่องบินสำรวจรังสีแกมมาในอากาศ หุ่นยนต์เก็บกู้รังสี เครื่องวัดปริมาณรังสี (Survey Meter) มาร่วมจัดนิทรรศการและสาธิตการปฏิบัติงานภายใต้กลุ่มผลงานหลักที่ 7 Big Science Infrastructure ตามนโยบายการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้านวิทย์เสริมแกร่ง ณ บริเวณลาน Hard Rock สยามสแควร์ เพื่อแสดงถึงศักยภาพ และความพร้อมในการเป็นผู้นำด้านการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และการเตรียมความพร้อมประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของไทย

ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและความแข็งแกร่งด้านการเฝ้าระวังภัย การรับมือและตอบโต้เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อมในทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมชมนิทรรศการของ ปส. ณ บริเวณลาน Hard Rock ถึงวันที่ 25 พ.ย.61 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th