ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ที่ จ.ลำพูน

5


     นายนิรุทธ์ ลังการ์พินธุ์ เกษตรอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวภาวิณี ตาจุมปา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61

    โดยตรวจสอบพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลแม่ตืน หมู่ 2, 4, 5, 7, 8, 9, 17 จำนวน 87 แปลง ผลปรากฏว่ามีเกษตรกรปลูกจริงจำนวน 84 แปลง เนื่องจาก 1 แปลงลงปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่ขอเข้าร่วมเอกสารสิทธิไปแล้ว

    และมีจำนวน 2 แปลงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและเกิดอากาศเย็นหลังเกษตรกรหยอดเมล็ดพันธุ์ลงแปลงปลูก จึงทำให้เมล็ดพันธุ์ไม่มีการเจริญเติบโต เจ้าหน้าที่จึงแนะนำเกษตรกรให้หลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำและมีน้ำท่วมขังมาเป็นแปลงปลูก เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียค่าเมล็ดพันธุ์ ซึ่งจะทำให้มีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น

     พร้อมกันนี้ได้แนะนำให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ต้นกล้าเจริญเติบโตแล้วมีอายุไม่เกิน 1 เดือน ควรมีการจัดการวัชพืชในแปลงปลูกด้วย เนื่องจากช่วงวิกฤติที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความอ่อนแอต่อวัชพืชมากที่สุดคือระยะ 13-25 วันหลังจากงอกและแตกใบออกมา

     ในระยะนี้ถ้ามีวัชพืชรบกวนมากจะเป็นผลทำให้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เสียหายสูงสุด ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง จึงต้องให้แปลงปลอดวัชพืชตลอดช่วง 1 เดือนแรกตั้งแต่เริ่มทำการเพาะปลูก

     ข้าวโพดเป็นพืชไร่ที่เจริญเติบโตได้ดีในดินแทบทุกชนิด โดยเฉพาะในดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำดี และมีปริมาณแร่ธาตุอาหารพืชอุดมสมบูรณ์ดี แต่พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ควรจะเป็นที่ดอนหรือเป็นที่ไม่มีน้ำท่วมขัง มีความลาดชันต่ำ

     เมื่อข้าวโพดอายุประมาณ 25-30 วัน หลังปลูกควรมีการพูนโคนต้น เพื่อป้องกันวัชพืชที่จะงอกขึ้นมาใหม่โดยการใช้ผานหัวหมูหรือใช้จอบถาก เป็นพืชที่มีความต้องการใช้น้ำตลอดฤดูปลูก ประมาณ 500-600 มิลลิเมตร หรือประมาณ 800-900 ลูกบาศก์เมตรต่อพื้นที่ 1 ไร่

    การใช้น้ำครั้งแรกเมื่อปลูก หลังจากไถพรวนเตรียมแปลงเสร็จให้น้ำประมาณ 30-40 มิลลิเมตร หรือที่ประมาณ 50-65 ลูกบาศก์เมตรต่อพื้นที่ 1 ไร่ เพื่อให้ดินมีความชื้น        รองรับการงอกของเมล็ดพันธุ์ ในช่วงระยะการเจริญเติบโตควรให้สัปดาห์ละประมาณ 40-50 มิลลิเมตร หรือที่ประมาณ 65-80 ลูกบาศก์เมตรต่อพื้นที่ 1 ไร่ต่อสัปดาห์ และไม่ควรให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้ข้าวโพดเหลืองแคระแกร็น ผลผลิตลดและอาจตายได้ ถ้าในพื้นที่ปลูกมีน้ำมากเกินไปควรรีบระบายออกจากแปลงทันที

    หลังปลูกประมาณ 105-110 วัน สามารถเก็บเกี่ยวฝักสดได้ ส่วนฝักแห้งจะอยู่ที่ประมาณ 115-120 วัน หลังปลูกจึงจะเก็บเกี่ยวได้ หลังการเก็บเกี่ยวหากใช้แรงงานคนเก็บเป็นฝัก อาจสีเป็นข้าวโพดสดแล้วขายได้ทันที หรือหากต้องการเก็บไว้รอขายเมื่อราคาดี ก็ควรเก็บเกี่ยวข้าวโพดที่ความชื้นต่ำ แล้วเก็บไว้ในยุ้งที่มีการระบายอากาศดี

     ที่สำคัญต้องหมั่นตรวจสอบดูแลว่าฝักข้าวโพดมีราเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าเริ่มมีราอาจจำเป็นต้องนำฝักออกตากแดด หรือรีบสีขายก่อนที่ราจะลุกลาม ไม่เช่นนั้นอาจทำให้ขายได้ราคาไม่ดี และอาจจะขาดทุนได้.
 

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th