ติดตามโครงการแก้ไขปัญหานํ้าท่วม พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

2


    พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา

    เพื่อสนองพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยโครงการต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเร่งรัดการดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จเพื่อให้เกิดประโยชน์กับราษฎรต่อไป

     การนี้องคมนตรี พร้อมคณะฯ ได้ร่วมประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่จากส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ณ จุดเชื่อมต่อระบบการระบายน้ำที่ผันน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรี ณ วัดท่าซิก บริเวณประตู 1 ฝั่งขวาสายใหญ่ฝังขวา 3 และบริเวณคลองระบายน้ำ D18 เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

     สำหรับโครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนั้น เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นประจำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมกับพระราชทานพระราชดำรัส ถึงสาเหตุแนวทางการแก้ไข ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2542 ปี 2546 และปี 2547 ที่ผ่านมา

    ต่อมาในปี 2548 ทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้ร่วมกับกรมชลประทาน ดำเนินการสนองพระราชดำริจัดทำแผนงานและโครงการระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยการขุดลอกคลองต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อให้มีการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนลงสู่ทะเลให้เร็วขึ้น

    แต่เนื่องจากลุ่มน้ำเพชรบุรีบริเวณพื้นที่เหนือเขื่อนเพชรบุรี มีพื้นที่รวม 4,050.9 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอยู่เหนืออ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน อ่างเก็บน้ำห้วยผาก และอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ รวมทั้งสิ้น 2,853 ตารางกิโลเมตร และเป็นพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่งอีก 1,197 ตารางกิโลเมตร

     และที่ผ่านมาสามารถบริหารจัดการน้ำที่เกิดจากฝนที่ตกหนักลงมาในแต่ละฤดูกาลได้เฉพาะพื้นที่บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำเท่านั้น ในขณะที่พื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำที่ผ่านมายังไม่สามารถทำได้ โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำห้วยแม่ประจันต์ จึงเป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำในช่วงที่ผ่านมา

      ทางกรมชลประทานจึงได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยการปรับปรุงขยายคลองส่งน้ำพื้นที่ท้ายอ่างฯ ให้กว้างขึ้นเพื่อให้สามารถส่งน้ำและ
เพิ่มการระบายน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีให้ไหลลงสู่ทะเลได้มากและรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกว่าที่ผ่านมามากยิ่งขึ้น.
 

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th