จ.ยโสธร เปิดธนาคารข้าวสหกรณ์

16


     นายพนัส พันธุ์วรรณ สหกรณ์จังหวัดยโสธร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร และขบวนการสหกรณ์จังหวัดยโสธรร่วมจัดงานในโครงการ “ธนาคารข้าว” และสืบสานงานประเพณีบุญคูณลานของสหกรณ์การเกษตรไทยเจริญ จำกัด

       โดยมีขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดยโสธร สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร ชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมเปิดงานฯ ณ บริเวณสหกรณ์การ เกษตรไทยเจริญ จำกัด

       โครงการ “ธนาคารข้าว” และบุญคูณลาน จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดยโสธร และเพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ ด้วยการรับฝากและถอน ตลอดถึงให้ยืม แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรกร ในหมู่สมาชิกและชาวชุมชน

       โครงการ “ธนาคารข้าว” เป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ที่ยากจนในชุมชน ให้มีแหล่งเมล็ดพันธุ์ และแหล่งปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมาบริการอย่างทั่วถึง

       โดยทางโครงการจะมีการให้ยืมเมล็ดพันธุ์ปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิกไปประกอบอาชีพทางการเกษตรหากเกษตรกรในพื้นที่ไม่มีเงินสดเพื่อซื้อปัจจัยเหล่านั้นก็สามารถเข้าถึงด้วยการนำผลผลิตมาฝากไว้กับโครงการ และแลกเปลี่ยนสิ่งของจำเป็นในการประกอบอาชีพทางการเกษตรไปใช้ได้ โดยไม่ต้องใช้เงินสด

       ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีโอกาสในการผลิตสินค้าเกษตรได้ทันตามฤดูกาล ช่วยลดต้นทุนการผลิตและการตลาดของเกษตรกร และในการยืมหรือแลกเปลี่ยนสินค้า จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขในลักษณะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

     สหกรณ์ก็จะสามารถดูแลเกษตรกรสมาชิกและคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เป็นการจัดระบบโดยใช้ทุนสาธารณ ประโยชน์ให้เกิดกับสมาชิกที่ยากจน และช่วยเหลือประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริงในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตประจำวัน

     โดยสหกรณ์การเกษตรไทยเจริญ จำกัด ได้ดำเนินโครงการ “ธนาคารข้าว” และมีสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 220 ราย ที่ผ่านมามีการรับฝากข้าวผลผลิตข้าว จากสมาชิกและเกษตรกรในชุมชน 6,846 กิโลกรัม แบ่งเป็น ข้าวหอมมะลิ 2,000 กิโลกรัม ข้าว กข. 4,846 กิโลกรัม ซึ่งในการดำเนินการเบื้องต้นได้รับผลตอบรับจากสมาชิกและเกษตรกรเป็นอย่างดี

      นายพนัส พันธุ์วรรณ สหกรณ์จังหวัดยโสธร กล่าวว่า โครงการ “ธนาคารข้าว” เป็นโครงการที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นแห่งแรกของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดยโสธร และมีผลการตอบรับที่ดี สามารถขยายผลจากสหกรณ์สู่สหกรณ์ เป็นต้นแบบในการพัฒนาโครงการ “ธนาคารข้าว” ในจังหวัดยโสธร

      ที่สำคัญสหกรณ์เป็นแหล่งรวบรวมข้าวเปลือกและชะลอปริมาณข้าวเปลือกเข้าสู่ตลาดให้กับเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกมามากและราคาต่ำ ส่วนหนึ่งเก็บไว้เพื่อการบริโภคภายในชุมชนได้ตลอดทั้งปี นับเป็นคลังสำรองอาหารให้กับชุมชน สร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตร กรให้เป็นที่พึ่งแก่สมาชิกสหกรณ์ ที่พึ่งของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี.
 

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th