พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์ เพื่อสานฝันทะเลงาม

17


   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับสำนัก งาน กปร. และจังหวัดจันทบุรี จัดงาน “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์ เพื่อสานฝันทะเลงาม” ครั้งที่ 14 ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิ คุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 
    ที่ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น เพื่อพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในพื้นที่ดินชายฝั่งทะเล โดยมีหน่วยงานร่วมกันบูรณาการในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของราษฎรเพื่อให้เกิดความสมดุล มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมทั้งด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านการเกษตร รวมถึงการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายบริเวณชายฝั่ง เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้

    นอกจากนี้บริเวณที่ตั้งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะบริเวณหาดเจ้าหลาว-แหลมเสด็จ ซึ่งเป็นชายหาดที่สวยงามมีปะการังน้ำตื้น จึงเหมาะสำหรับเป็นสถานที่ดำน้ำชมความงามตามธรรมชาติใต้ท้องทะเล แต่เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวเป็นจำนวนมากกว่า 1,000,000 คน/ปี จึงทำให้ชายหาดเจ้าหลาว-แหลมเสด็จได้รับผลกระทบจากปริมาณขยะและจากกิจกรรมการท่องเที่ยว

   เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องได้เห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการอนุรักษ์ จึงได้จัดโครงการ “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์ เพื่อสานฝันทะเลงาม” ขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

    และมอบถ้วยรางวัล  พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดนิทรรศการในหัวข้อ “แผ่นดินของเรา” จากการจัดงานนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งมอบซั้งเชือกแก่อาสาสมัครนักดำน้ำ และมอบพันธุ์ปลากะพงขาวและกุ้งกุลาดำแก่ผู้แทนชาวประมงที่ร่วมงานในครั้งนี้

    กิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น  2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบนชายฝั่ง ซึ่งประกอบด้วย การปล่อยพันธุ์เต่าทะเล กุ้งกุลาดำ และปลากะพงขาว สู่ท้องทะเล จำนวน 910,000 ตัว การสร้าง บ้านปลาด้วยซั้งเชือก 910 ชุด การสร้างบ้านหอยนางรม (อีแปะ) จำนวน 910 ชุด การเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน จำนวน 3,910 กล้า การเรียนรู้การ  ทำปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง จำนวน 3,910 กิโลกรัม

    และการทำความสะอาดชายหาด และกิจกรรมในทะเล ประกอบด้วย การสร้างบ้านปลาในทะเล จำนวน 391 ชุด และการเก็บขยะใต้ทะเล

    โอกาสนี้ นายพลากร องคมนตรี ได้พบปะกับผู้ร่วมกิจกรรมและเป็นประธานในการปล่อยกลุ่มอาสาสมัครนักดำน้ำสร้างบ้านปลา และร่วมกับเจ้าหน้าที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ทะเลเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป จากนั้นได้ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการขยายผลกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบชลประทานน้ำเค็มอีกด้วย

   การจัดโครงการ “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์ เพื่อสานฝันทะเลงาม” นอกจากเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ    ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แล้ว ยังเป็นโครงการที่สนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

   ซึ่งเป็นโครงการที่ให้หน่วยงานราชการและประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ส่วนรวมโดยแท้จริง.
 

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th