กก.ถกร่างกฎหมายตำรวจ ผุด ‘ก.ร.ตร.’ กลไกใหม่แก้ทุกข์ประชาชน

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

“คำนูณ” เผยตั้ง ก.ร.ตร.เป็นกลไกใหม่แก้ทุกข์ประชาชน แจงสัดส่วน 10 คน วาระ 4 ปี เป็นได้ครั้งเดียว

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.60 นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า คณะกรรมการฯได้มีมติเพิ่มกลไกใหม่ให้มี คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ(ก.ร.ตร.) ขึ้นมาอีกหนึ่งชุดเพื่อตอบโจทย์ในด้านแก้ทุกข์ของประชาชน ขณะเดียวกันก็ให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาเพื่อให้ตำรวจประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมด้วย ในกรณีที่บุคคลใดไม่ได้รับความเป็นธรรมจากตำรวจอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือพบเห็นตำรวจประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมและเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของตำรวจ กระทำผิดวินัยหรือละเมิดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ให้มีสิทธิร้องเรียนต่อ ก.ร.ตร. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ร.ตร.กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นและไม่เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนเกินสมควร

นายคำนูณ กล่าวต่อว่า ก.ร.ตร.จะมี 10 คน ประกอบด้วย 1. บุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับการคัดเลือกจากการประชุมร่วมกันของผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 1 คน 2.อดีตผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือเทียบเท่าขึ้นไป ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการข้าราชการตุลาการ(ก.ต.) 1 คน 3.อดีตอัยการพิเศษฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการอัยการ(ก.อ.) 1 คน 4.อดีตข้าราชการตำรวจในตำแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ได้รับเลือกจากตำรวจชั้นสัญญาบัตรทั่วประเทศ 3 คน 5.ทนายความผู้มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 20 ปี ได้รับการคัดเลือกจากสภาทนายความ 1 คน 6.ผู้แทนระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบลคัดเลือกจากที่ประชุมระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล 2 คน โดยอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นสตรี 7.จเรตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการก.ร.ตร. ทั้งนี้ ก.ร.ตร.มีวาระ 4 ปี ดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว และให้คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตามข้อ 1-4 คนหนึ่งเป็นประธาน ก.ร.ตร.

ที่มาของเนื้อหา : www.thairath.co.th