กระทรวงเกษตรฯหนุนสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ที่สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ว่ากระทรวงเกษตร โดยกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในการผลิตน้ำนม ให้มีต้นทุนที่มีความเหมาะสม ทั้งในเรื่องการเพิ่มผลผลิตต่อตัวแม่โค และการลดต้นทุนการผลิต ถ้าสามารถทำทั้ง 2 แนวทางนี้พร้อมกันได้ จะทำให้ขีดการแข่งขันของน้ำนมของเกษตรกรชาวไทยสามารถแข่งขันได้

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรได้สนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในการผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพ ซึ่งกระทรวงเกษตรได้จัดสรรงบประมาณปี 2559 ให้สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด ในโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม จำนวน 7.7 ล้านบาท ดำเนินโครงการธนาคารโคทดแทนฝูง และการผลิตอาหารหยาบ TMR แก่ลูกโคสาวในโครงการ เพื่อส่งเสริมการลดภาระเลี้ยงลูกโคและโคสาว โดยรับฝากลูกโคอายุระหว่าง 4-6 เดือน จากสมาชิกมาเลี้ยงดูในฟาร์ม เพื่อเลี้ยงดูตามหลักวิชาการจนกระทั่งโตเป็นแม่โคสาวท้อง 3 เดือน พร้อมให้สมาชิกมาไถ่ถอนคืน

นายลักษณ์กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2561 สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด ยังได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ ตามโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตรราว 6.6 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโครงการ ฟีด เซ็นเตอร์ สำหรับจำหน่ายแก่สมาชิกของสหกรณ์ และสหกรณ์โคนมในพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย

“ปัจจุบันในพื้นที่ภาคเหนือมีความชัดเจนในการพัฒนาการเลี้ยงโคนมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างมีระบบ และพัฒนาสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม ที่เป็นจุดแข็งและเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของผู้เลี้ยงโคนม เพื่อให้เกิดความมั่นคงในอาชีพได้อย่างยั่งยืน”

ที่มาของเนื้อหา : www.matichon.co.th