ธนารักษ์เว้นค่าเช่าที่ราช ช่วยเหยื่อปาบึกสูงสุด2ปี

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุและได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย หากเสียหายบางส่วนให้ยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี เสียหายทั้งหลังให้ยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา 2 ปี โดยความเสียหายทั้งหลังพิจารณาจากสภาพอาคารที่พักอาศัยที่ไม่สามารถเข้าอยู่ได้โดยสิ้นเชิง เนื่องจากตัวบ้านได้รับความเสียหายหรือโครงสร้างของบ้านเสียหายจนไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้  ไม่รวมถึงกรณีที่น้ำท่วมทั้งหลัง แต่สามารถเข้าอยู่อาศัยภายหลังน้ำลดได้ หรือเพื่อประกอบการเกษตร หากพืชหรือผลผลิตได้รับความเสียหายจากเหตุพายุโซนร้อนปาบึก ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี

ส่วนกรณีผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าตามข้อเท็จจริงจากการที่ไม่สามารถดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่เช่าได้ โดยให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นรายเดือน เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน นอกจากนี้ ผู้เช่าอาคารราชพัสดุให้ดำเนินการช่วยเหลือ โดยยึดตามแนวทางการดำเนินการเช่นเดียวกับผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อประโยชน์อย่างอื่น คือ ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่า ซึ่งจากการสำรวจความเสียหายล่าสุดใน 23 จังหวัด พบว่า มีผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึก 71 ราย จาก 2 จังหวัด  โดยผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  68 ราย จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 ราย
 

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th