ศาลยุติธรรม ตรวจเข้มคุณสมบัติ ความเหมาะสม คัดเลือก 2 ก.ต.คนนอก

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

แฟ้มภาพ

ศาลยุติธรรม ตรวจเข้มคุณสมบัติ ความเหมาะสม คัดเลือกก.ต.คนนอก 2 คน เชิญประชาชนร่วมให้ข้อคิดเห็น ก่อนส่งผู้พิพากษาทั่วประเทศลงคะเเนนครั้งเเรกตามกฎหมายใหม่

เมื่อวันที่ 11 มกราคม นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) เปิดเผยถึงการดำเนินการเพื่อเลือกกรรมการตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของบุคคลภายนอก ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 36 วรรคหนึ่ง (3) (ที่แก้ไขใหม่) จำนวน 2 คน ซึ่งได้เปิดรับสมัครตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 จนถึงปิดรับสมัครวันที่ 2 มกราคม 2562 ว่าด้วยสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำเเหน่ง ก.ต.ของผู้สมัครเข้ารับการรับเลือกเป็น ก.ต.ตามมาตรา 36(3) เพื่อให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครดำเนินการกลั่นกรองคุณสมบัติเเละความเหมาะสมของผู้สมัคร เเละรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติไปยังคณะกรรมการดำเนินการเลือก ก.ต.ต่อไป

สำหรับผู้ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำเเหน่ง ก.ต.ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวนั้นให้เเจ้งข้อคิดเห็นพร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เเละหมายเลขโทรศัพย์ที่สามารถติดต่อ
ได้ เเล้วจะส่งเอกสารดังกล่าวไปยังประธานอนถกรนมการตรวจสอบคุณสมบัติ สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900 หรือทางโทรสารหมายเลข 02 541-2770 หรือ E-mail:[email protected] ภายในวันที่ 16 ม.ค.2562 ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการรับเลือกเป็น ก.ต.ได้ที่ http://www.ojc.coj.go.th

โดยนายสราวุธ กล่าวต่อว่าขั้นตอนต่อไปภายหลังจากตรวจสอบคุณสมบัติ เสร็จสิ้น
จากนั้นสำนักงานศาลยุติธรรมจะส่งบัตรเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอกให้ผู้ที่มีสิทธิเลือก ได้แก่ ผู้พิพากษาและ
ผู้พิพากษาอาวุโสทั่วประเทศ จำนวน 4,633 คน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกต้องส่งบัตรเลือกมาถึงสำนักงานศาลยุติธรรมภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการดำเนินการเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิจะนับคะแนนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผู้พิพากษาทั่วประเทศมีสิทธิเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอกด้วยตนเอง ทั้งนี้ การเลือก ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลภายนอก จะห้ามหาเสียงเช่นเดียวกับการเลือก ก.ต. ในทุกชั้นศาล โดยสำนักงานศาลยุติธรรมจะเผยแพร่ประวัติและวิสัยทัศน์ของผู้สมัครให้ผู้มีสิทธิเลือกได้รับทราบทางเว็บไซต์ศาลยุติธรรมต่อไป

นอกจากนี้เเล้ว นายบุญชู ทัศนประพันธ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ยังได้ออกประกาศ คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เมื่อวันที่ 9 ม.ค.62 เรื่องการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำเเหน่ง ก.ต. ตามมาตรา36 วรรคหนึ่ง (3)
โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ30เเห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์เเละวิธีการเลือก ก.ต. พ.ศ.2561 ที่กำหนดให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณนมบัติของผู้สมัครมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบคุณนมบัติของผู้สมัครตามมาตรา39หรือการฝ่าฝืนตามข้อบังคับนี้ โดยอาจจะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานมาให้เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบ เรียกผู้สมัครหรือผู้เกี่ยวข้องมาให้จ้อมูลเพิ่มเติม หรือประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อให้บุคคลทั่วไปให้จ้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำเเหน่ง ก.ต.หรือวิธีการอื่นใดตรมที่เห็นสมควรก็ได้ เเล้วรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติไปยังคณะกรรมการดำเนินการเลือก ก.ต.
จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นมีหนังสือถึงประธานอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม.10900 หรือทางโทรสารหมายเลข 02 2541-2770,E-mail:[email protected] ภายในกำหนด 7 วัน นับเเต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยขอให้ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นดังกล่าวระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เเละหมายเลขโทรศัพย์ที่สามรถติดต่อได้มาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการรับเลือกเป็น ก.ต.(บุคคลภายนอก ตามมาตรา 32(3) ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 (ที่เเก้ไขใหม่)
มีผู้สมัครทั้งสิ้น 17 คนมีรายชื่อดังนี้

1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา (อายุ 69 ปี) อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) และสำนักคณะกรรมการ
ข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
2. นายวรสิทธิ์ โรจนพานิช (อายุ 74 ปี) อดีต ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายตุลย์ ประเสริฐศิลป์ (อายุ 62 ปี) นักวิชาการอิสระ สาขารัฐศาสตร์
4. พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ (อายุ 65 ปี) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย
5. นายเผด็จ วงษ์เวียงจันทร์ (อายุ 41 ปี) เจ้าของกิจการ บจก. พี ดี อินเวนชั่น
(ออกแบบและสร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรม)
6. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ (อายุ 74 ปี) ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ปัจจุบัน)
7. ดร. สุรพงศ์ นิ่มกุลรัตน์ (อายุ 68 ปี) กรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
8. นายดนัย ธีวันดา (อายุ 56 ปี) รองอธิบดีกรมอนามัย
9. นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ (อายุ 42 ปี) วิศวกรอิสระ
10. นายเมธี ครองแก้ว (อายุ 76 ปี) อดีต ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ (อายุ 44 ปี) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.สยามพาร์ค บางกอก
12. นางทรงพร โกมลสุรเดช (อายุ 61 ปี) อดีตปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
13. ผศ.ดร.ธนาชัย สุขวณิช (อายุ 58 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
14. นายอมร วาณิชวิวัฒน์ (อายุ 53 ปี) กรรมการ ป.ป.ช. ผู้ทรงคุณวุฒิ (การบริหารงานบุคคล)/
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15. นายลิขิต ลีแสวงสุข (อายุ 63 ปี) กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
16. นางสุวรรณี สิชฌรังษี (อายุ 61 ปี) ข้าราชการบำนาญ (ครู)
17. นายสวัสดิ์ ใจเย็น (อายุ 65 ปี) อดีตพนักงาน บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าสำหรับ ก.ต. นั้นเป็นองค์กรทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม มีมีหน้าที่ในการพิจารณาเเต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น มีอำนาจให้คุณให้โทษ ผู้พิพากษาที่กระทำความผิดรวมถึงคุ้มครองความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
โดย ก.ต. ทั้งคณะจะมีทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ก.ต.โดยตำแหน่ง มี ก.ต.ชั้นศาลฎีกา 6 คน ชั้นศาลอุทธรณ์ 4 คน และศาลชั้นต้น 2 คน และ ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากบุคคลภายนอกอีก 2 คน ที่มีกำหนดอยู่ในตำแหน่งวาระละ 2 ปี และติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ
ซึ่งการเปิดให้สมัครเข้ารับการพิจารณาเสนอชื่อเป็น ก.ต.คนนอกในครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่เเก้ให้ผู้พิพากษาทั่วประเทศเป็นผู้คัดเลือกจากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกซึ่งจะต้องเป็นบุคคลภายนอกโดยจากเดิมนั้นจะให้วุฒิสภาหรือสนช.ในปัจจุบัน เป็นผู้มีอำนาจคัดเลือก

ที่มาของเนื้อหา : www.matichon.co.th