'บิ๊กอู๋' นำคณะเยี่ยมชมการฝึกอาชีพ 'แรงงานนอกระบบ' จ.ลำปาง

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

เมื่อวันที่ 14 มกราคม พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง จ.ลำปาง เยี่ยมชมการนำเสนอผลงานด้านการให้ความปลอดภัยในการทำงานแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ เยี่ยมชมกิจกรรมสนับสนุนนโยบายยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) กิจกรรมการฝึกอบรมภาษาเกาหลีเพื่อสนับสนุนนโยบายส่งเสริมให้แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศตามกระบวนการเดินทางไปอย่างถูกต้องและมีทักษะฝีมือสูงขึ้น

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในระดับพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรคเพื่อจะได้หาทางแก้ไขและยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของทั้ง 2 จังหวัด โดยเฉพาะ จ.ลำปาง ซึ่งมุ่งเน้น 2 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมเหมืองแร่และเหมืองหิน เพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านแรงงานที่มีความสามารถ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดควบคู่ไปกับด้านสังคมเข้มแข็ง ซึ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชน วัยแรงงานทั้งในและนอกระบบมีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ มีหลักประกันในสังคม และมีความปลอดภัยในการทำงาน

ทั้งนี้ พล.ต.อ.อดุลย์และคณะ ยังได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมด้านแรงงานแก่ลูกจ้างบริษัท นอร์เทิร์นแอทไทร์ จำกัด อาทิ ผลงานการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน การดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานประกอบการ โดยบริษัท นอร์เทิร์นแอทไทร์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องแบบภาคสนามของทุกหน่วยราชการและเอกชน มีลูกจ้าง 105 คน เป็นชาย 7 คน และหญิง 95 คน ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กและแรงงานต่างด้าว มีสมาชิกชมรมฯ จำนวน 177 คน เป็นพนักงานบริษัท 105 คน และเป็นสมาชิกของครอบครัวพนักงาน 72 คน ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มผลิตภาพแรงงาน มีการส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ การประกันสังคม เป็นต้น

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง มีผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 256,744 คน ผู้มีงานทำ 255,342 คน ผู้ว่างงาน 1,402 คน มีแรงงานนอกระบบ 167,788 คน อยู่ในภาคเกษตร 101,238 คน นอกภาคเกษตร 66,550 คน มีสถานประกอบการ 2,221 แห่ง มีแรงงานต่างด้าว 15,091 คน มีผู้ประกันตนประกันสังคม ม.33 จำนวน 83,919 คน ม.39 จำนวน 15,538 คน ม.40 จำนวน 36,116 คน

แท็กกระทรวงแรงงานจ.ลำปางแรงงานนอกระบบ

ที่มาของเนื้อหา : www.matichon.co.th