เปิดร่าง นโยบายรัฐบาล ร่างแรกไม่มีการบรรจุเรื่องแก้ไขรธน. แต่หลังถูกกดันจึงบรรจุไว้ใหม่

148

นโยบายรัฐบาล / เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับร่างคำแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ซึ่งเป็นร่างฉบับแรกก่อนที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขในที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 16 ก.ค. รายงานข่าวยืนยันว่าไม่มีการลงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อมีการทวงถามและกดดันจากพรรคประชาธิปัตย์ จึงมีการเขียนเรื่องการสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ในร่างนโยบาย

สำหรับร่างคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ร่างแรกมีการกำหนดหลักการในการบริหารราชการในช่วง 4 ปี ไว้ 3 ข้อหลัก 1.โดยน้อมนำพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 2.การยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3.การพัฒนาประเทศตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ รัชกาลที่ 9 การมุ่งแก้ไขปัญหาปากท้อง การสร้างรายได้ให้ประชาชน ชุมชนและการลดความเหลื่อมล้ำ

ส่วนนโยบายเร่งด่วนในช่วง 1 ปีแรกของรัฐบาล ที่สำคัญ อาทิ การสานต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ การแก้ปัญหาที่ดิน มาตรการเศรษฐกิจ ความยากจนและรายได้การเกษตร และมีหัวข้อสำคัญเรื่องเร่งศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชาทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ส่วนที่ 3 เป็นนโยบายรัฐบาลในช่วงระยะเวลา 4 ปี ที่เน้นด้านความมั่นคง การสร้างความเข้มแข็งฐานราก การสาธารณสุข การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการป้องกันการทุจริต ขณะที่งบประมาณนั้นเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อย่างไรก็ตาม ร่างคำแถลงนโยบายนี้เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น