กต.สรุปเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ชี้ใช้สิทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

บุษฎี สันติพิทักษ์

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดช่วงเวลาการจัดลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 4-16 มีนาคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศ ขอเรียนสรุปผลการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ดังนี้

1.สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่ง จำนวน 94 แห่ง ใน 67 ประเทศ ได้จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 119,232 ราย และมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 101,003 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.71 ซึ่งมีอัตราส่วนการออกมาใช้สิทธิฯ สูงสุดเป็นประวัติการณ์

2.ขณะนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้รับบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ครบหมดแล้ว และได้ดำเนินการตามขั้นตอน ส่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อไปรวมนับคะแนนต่อไป

3.สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสูงที่สุด 5 อันดับ ได้แก่

1.สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 10,256 คน และมีผู้ใช้สิทธิ 8,915 คน คิดเป็นร้อยละ 86.92

2.สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน อังกฤษ มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 7,926 คน และมีผู้ใช้สิทธิ 7,213 คน คิดเป็นร้อยละ 91

3.สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 6,048 และมีผู้ใช้สิทธิ 5,458 คน คิดเป็นร้อยละ 90.26

4.สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ออสเตรเลีย มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 5,927 และมีผู้ใช้สิทธิ 5,042 คิดเป็นร้อยละ 85.07

5.สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 5,668 และมีผู้ใช้สิทธิ 5,043 คิดเป็นร้อยละ 88.97

4.ในภาพรวม การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรส่วนใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งตื่นตัวและให้ความสนใจมาใช้สิทธิออกเสียงเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะรวบรวมและประมวลปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร นำส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรต่อไป

ที่มาของเนื้อหา : www.matichon.co.th