ผลคะแนนเลือกตั้ง 2562 อย่างไม่เป็นทางการ (ภาคใต้)

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก


ผลคะแนนเลือกตั้ง 2562 อย่างไม่เป็นทางการ (ภาคใต้)
เรียงลำดับตามตัวอักษรชื่อจังหวัด
อัพเดทล่าสุด 20.00น. นับไปแล้ว 0%
 

จังหวัด/เขต
ผู้ที่มีคะแนนนำ
พรรค
คะแนน

กระบี่ (นับแล้ว -)

เขต 1
นาย สาคร เกี่ยวข้อง
ปชป.
28,731

เขต 2
นาย สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
ภท.
27,585

ชุมพร (นับแล้ว-)

เขต 1
นาย ชุมพล จุลใส
ปชป.
21,722

เขต 2
นาย สราวุธ อ่อนละมัย
ปชป.
10,354

เขต 3
นายธีรชาติ ปางวิรุฬห์รักษา
ปชป.
9,556

ตรัง (นับแล้ว -)

เขต 1
 
 
 

เขต 2
 
 
 

เขต 3
 
 
 

นครศรีธรรมราช (นับแล้ว -)

เขต 1
นาย รงค์ บุญสวยขวัญ
พปชร.
11,919

เขต 2
น.ส.ระวิสรา ทิศนุ่น 
ภท.
13,849

เขต 3
นาย เทพไท เสนพงศ์
ปชป.
7,488

เขต 4
นาย ประกอบ รัตนพันธ์
ปชป.
7,803

เขต 5
นาย ชินวรณ์ บุณเกียรติ
ปชป.
9,043

เขต 6
นาง มุกดาวรรณ เลื่องสีนิล
พปชร.
7,298

เขต 7
นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์
ปชป.
8,788

เขต 8
นางสาว พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
ปชป.
15,319

นราธิวาส (นับแล้ว -)

เขต 1
 
 
 

เขต 2
 
 
 

เขต 3
 
 
 

เขต 4
 
 
 

ปัตตานี (นับแล้ว -)

เขต 1
 
 
 

เขต 2
 
 
 

เขต 3
 
 
 

เขต 4
 
 
 

พังงา (นับแล้ว -)

เขต 1
นาง กันตวรรณ ตันเถียร
ปชป.
23,928

พัทลุง (นับแล้ว -)

เขต 1
 
 
 

เขต 2
 
 
 

เขต 3
 
 
 

ภูเก็ต (นับแล้ว -)
 
 
 

เขต 1
นาย เรวัต อารีรอบ
ปชป.
6,951

เขต 2
นาย นัทธี ถิ่นสาคู
พปชร.
5,398

ยะลา (นับแล้ว -)
 
 
 

เขต 1
 
 
 

เขต 2
 
 
 

เขต 3
 
 
 

ระนอง (นับแล้ว -)
 
 
 

เขต 1
นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ 
ภท.
13,773

สงขลา (นับแล้ว -)
 
 
 

เขต 1
นายวันชัย ปริญญาศิริ
พปชร.
8,018

เขต 2
นายศาสตรา ศรีปาน
พปชร.
15,050

เขต 3
นายพยม พรหมเพชร 
พปชร.
7,934

เขต 4
ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี
พปชร.
15,695

เขต 5
นายเดชอิศม์  ขาวทอง
ปชป.
16,246

เขต 6
นายถาวร เสนเนียม
ปชป.
7,187

เขต 7
นายณัฎฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
ภท.
8,080

เขต 8
พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่
ปชป.
1,341

สตูล (นับแล้ว -)
 
 
 

เขต 1
 
 
 

เขต 2
 
 
 

สุราษฏร์ธานี  (นับแล้ว-)
 
 
 

เขต 1
นาย ภานุ ศรีบุศยกาญจน์
ปชป.
12,496

เขต 2
นาย วิวรรธน์ นิลวัชรมณี
ปชป.
7,993

เขต 3
นางสาว วชิราภรณ์ กาญจนะ
ปชป.
16,180

เขต 4
นาย สมชาติ ประดิษฐพร
ปชป.
19,862

เขต 5
นาย สินิตย์ เลิศไกร
ปชป.
15,608

เขต 6
นาย ธีรภัทร พริ้งศุลกะ
ปชป.
18,891

*ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ

– กลับไปสู่หน้าคะแนนรวม
– อ่านข่าวอื่นๆ ของ "เลือกตั้ง 2562"

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th