“ทวี” ขยี้อีก ปมถวายสัตย์ไม่ครบ ซัด คือแบบอย่างของการ “ไม่เคารพกฎหมาย”

302
“ทวี” ขยี้อีก ปมถวายสัตย์ไม่ครบ ซัด คือแบบอย่างของการ “ไม่เคารพกฎหมาย” บ้านเมืองจะไร้ระเบียบตามมา จนนำไปสู่วิกฤติการณ์ความแตกแยกที่ยากต่อการแก้ไข

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ได้กล่าวย้ำถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม นำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบ ซึ่งส่อขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตรา โดยระบุดังนี้

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ

การกระทำมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ พล.อ.ประยุทธ์ฯ นายกรัฐมนตรี จะเกิดสถานการณ์ไม่เคารพกฎหมายและบ้านเมืองไร้ระเบียบตามมา!!

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำ ครม. เข้าถวายสัตย์ปฎิญาณต่อพระมหากษัตริย์ ที่ได้บัญญัติถ้อยคำถวายสัตย์ปฏิญาณไว้ตาม มาตรา 161 โดยได้กระทำการตัดถ้อยคำในประโยค “ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” หายไป และเพิ่มเติมถ้อยคำ “ตลอดไป” ขึ้นมา

ซึ่งตามบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง “รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม” และ ตาม มาตรา 5 วรรรแรก “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระทําใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทํานั้นเป็นอันใช้บังคับ มิได้”

รัฐธรรมนูญบัญญัติขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยภาษาที่ชัดเจนไม่คลุมเครือแอบแฝง ดังนั้น การที่ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นกฏหมายมหาชนที่ควรศักดิ์สิทธิ์จนกลายเป็นสมบัติส่วนตัวเพื่อสืบทอดอำนาจ นั้น

ถือเป็นแบบอย่างการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย หรือไม่เคารพกฎหมายของผู้นำประเทศฝ่ายบริหาร จะเกิดสภาการณ์ผู้คนในสังคมไม่เคารพกฏหมาย บ้านเมืองจะไร้ระเบียบตามมา จนนำไปสู่วิกฤติการณ์ความแตกแยกที่ยากต่อการแก้ไขต่อไป

พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง
เลขาธิการพรรคประชาชาติ