สวทน. หนุนทำสมุดปกขาววิจัยพัฒนานวัตกรรมตำรวจ

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

ดร.กิติพงค์   พร้อมวงค์    เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เปิดเผยว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตนเองและคณะผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้หารือถึงแนวทางการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรตำรวจด้านดิจิทัล การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตำรวจ กับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ นำโดย พล.ต.ต.เนติพงศ์    ธาตุทำเล ผู้บังคับการกองวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

ในการหารือครั้งนี้ เป็นดำริของ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ที่ต้องการเห็นการบูรณการการทำงานโดยใช้ Bigdata บริหารข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการสร้างโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานในยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพูดคุยถึงเรื่องศักยภาพด้านการสร้างนวัตกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่สามารถลดการนำเข้าสินค้านวัตกรรมจากต่างประเทศได้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตำรวจเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาโจทย์วิจัยและนวัตกรรมตำรวจเพื่อการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาทิ ระบบการจัดการและการเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 

ดร.กิติพงค์  กล่าวว่า จากการรับฟังข้อมูลจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึงโครงการวิจัยที่ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวงอื่น ๆ มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัยด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จึงอยากเสนอการสร้าง Education Innovation ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ที่มีโรงเรียนในความดูแลประมาณ 200 โรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนประมาณ 20,000 คน ได้เข้าถึงการเรียนด้านวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น  และเมื่อเรียนจบจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนแล้ว ก็สามารถไปศึกษาต่อได้ในโรงเรียนสายวิทยาศาสตร์โดยตรง  ตลอดจนเมื่อจบการศึกษาก็สามารถเข้าทำงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อตอบโจทย์ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมให้กับภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์การทำงานวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้หารือเรื่องการเสนอการจัดทำสมุดปกขาวเพื่อจัดทำแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตำรวจ ฉบับที่ 1 โดย สวทน. ได้แนะแนวทางการจัดทำ โดยเสนอให้มีการจัดเป็นกลุ่มการวิจัยให้ชัดเจน และ สวทน. ยินดีสนับสนุนบุคลากรในการให้คำแนะนำและจัดทำสมุดปกขาว ทั้งนี้ สวทน. มีทีมงานทำข้อมูลการคาดการณ์อนาคต (Foresight) ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลประกอบการจัดทำโจทย์วิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th