‘สมคิด’ อบรมจนท.โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รุ่น 7

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก


เมื่อวันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมา  ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (รุ่นที่ 7) พร้อมบรรยายสรุป "ทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด" โดยมี นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

การอบรมฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบการลงทะเบียนในทุกขั้นตอน และสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว

ทั้งนี้การอบรมการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในรุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 เม.ย. 2562 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรร่วมคือกรมบัญชีกลาง/กรมปกครองส่วนท้องถิ่น/กรมอนามัย/นิติกร/และบริษัทที่รับสัญญาระบบ.

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th