PEA ห่วงใยประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยพายุฤดูร้อน

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก


ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน” ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 26 – 28 เมษายน 2562 ซึ่งอาจจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ห่วงใยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดอุบัติภัยทางไฟฟ้า อาทิ กระแสไฟฟ้าขัดข้องจากเสาอากาศหรือ ป้ายโฆษณาล้มทับสายไฟฟ้า ต้นไม้หรือกิ่งไม้ใหญ่ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงและบ้านเรือนที่พักอาศัย ทำให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง และเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ ซึ่ง PEA มีข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนี้

1. อาคารสูงควรติดตั้งสายล่อฟ้าป้องกันฟ้าผ่า
2. เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
3. ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
4. อย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุหรือเสาอากาศโทรทัศน์ใกล้สายไฟฟ้า
5. ตรวจสอบความมั่นคงเสาโทรทัศน์/วิทยุและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในสภาพแข็งแรงเพื่อป้องกันการโค่นล้ม
6. งดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราว ในขณะที่มีพายุฝน เช่น โทรทัศน์ และโทรศัพท์ นอกจากมีกรณีฉุกเฉิน
7. ติดตั้งสายดินที่อุปกรณ์ป้องกัน แผงเมนสวิตช์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
8. เมื่อตัวเปียก พื้นแฉะ ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ควรเช็ดตัวให้แห้งก่อน และยืนบนพื้นที่แห้งและเป็นฉนวน

หากพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด กิ่งไม้ ต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้า อย่าเข้าใกล้ กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ หรือ โทร. 1129 PEA Call Center ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th