การรักษาโรคเข่าเสื่อมด้วยการฉีด PRGF-2 โดยไม่ต้องผ่าตัด

177

โรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไร

     โรคข้อเข่าเสื่อม คือ โรคที่เกิดจาก wear and tear หรือโรคที่เกิดจากการสึกของกระดูกอ่อนในข้อเข่าเกิดจากหลายสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ การใช้งานที่ไม่ถูกต้องและเมื่อมีอายุมากขึ้นทำให้เสื่อมเร็ว ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ การใช้งาน การยกของหนักและอื่นๆ

วิธีรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมมีอะไรบ้าง?

    การผ่าตัดเป็นวิธีที่ใช้รักษาโรคข้อเข่าเสื่อม โดยที่ทำบ่อยคือ เปลี่ยนข้อเข่าเทียม ซึ่งเป็นส่วนประกอบด้วยโลหะไทเทเนียมและพลาสติก ปัจจุบันในการดูแลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยเทคโนโลยีการฉีดเกล็ดเลือดชนิดเข้มข้นพิเศษ PRGF-2 ( Platelet Growth Factor – 2 จากเลือดของตัวเองเป็นทางเลือกใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งมีแนวโน้มว่ามีบทบาทมากขึ้นทุกวัน

Platelet คืออะไร?

    เกล็ดเลือด (Platelet) เป็นเซลล์เล็กๆที่อยู่ในกระแสเลือดประมาณ 1-2 แสนต่อมล. มีชีวิตอยู่ในอุณหภูมิปกตินาน  2 – 4 ชั่วโมง ในเกล็ดเลือดมีสารที่ช่วยในการรักษามากมายหลายชนิด แต่ที่สำคัญคือ สารที่ช่วยในการรักษาที่เรียกว่า “Growth Factors” ซึ่งใช้สื่อสารระหว่างเซลล์ ช่วยซ่อมแซมเซลล์และส่งเสริมให้เปลี่ยนไปเป็นเซลล์เฉพาะในอวัยวะนั้นๆ จำนวนเท่าที่ทราบอย่างน้อยประมาณ 1500 ชนิดในเกล็ดเลือดและในแอลฟ่าแกรนนูลของเกล็ดเลือดชนิดเข้มข้น ได้เริ่มนำมาทำการรักษาโดยการทำให้เพิ่มจำนวนของเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้น มีการใช้กันอย่างแพร่หลายและปลอดภัย

การเตรียมเกล็ดเลือดชนิดเข้มข้น…ต่างกับ…เกล็ดเลือดเข้มข้นทั่วไป อย่างไร?

   การเตรียมเกล็ดเลือดชนิดเข้มข้นพิเศษของรพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ต่างจากเกล็ดเลือดเข้มข้นทั่วไป(PRGF-1) โดยวิธีนี้ได้เกล็ดเลือดบริสุทธิ์ประมาณ 2.5 แสนเซลล์ต่อมล. แต่เกล็ดเลือดเข้มข้นชนิดพิเศษ (PRGF-2) เป็นการเตรียมเกล็ดเลือดที่ทำให้มีประสิทธิภาพในการรักษาได้ชัดเจนขึ้นประมาณ 1.5 – 2 ล้านเซลล์ต่อมล. หรือมากกว่าการปั่น 1 ครั้ง ( Single Spin Technique ) ประมาณ 5-10 เท่า โดยมีการควบคุมให้อยู่ในสภาพปลอดเชื้อ การปั่นเก็บชนิด 2 ครั้ง (PRGF-2: Platelet Rich Growth Factor-2 Double Spin Technique) ทำให้ได้เกล็ดเลือดบริสุทธิ์ที่มีความเข้มข้น ซึ่งในปัจจุบันได้มีการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมหรือใกล้เคียงกับร่างกายของเรา เพื่อให้เกล็ดเลือดเข้มข้นพิเศษนี้มีปริมาณมากเพียงพอในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   จากผลการศึกษาวิจัยในประเทศไทย การเตรียมเกล็ดเลือดชนิดพิเศษ(PRGF2) รักษาข้อเข่าเสื่อมร่วมกับการใช้เซลล์ต้นกำเนิดจากเลือดของผู้ป่วยเองตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 ที่ได้ลงในวารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 และวารสารนานาชาติในปีต่อมาถึงสองฉบับ พบว่า สามารถลดอาการปวด สามารถซ่อมแซมกระดูกอ่อนบางส่วนที่สึกหรือสามารถลดการอักเสบในข้อเข่าได้ผลดีและมีความปลอดภัยสูง ภาวะแทรกซ้อนน้อยเพราะเป็นการรักษาที่ใช้ธรรมชาติจากเซลล์ของตัวเราเอง ทั้งยังไม่มีผลต่อการเกิดเนื้อเยื่อที่ผิดปกติในระยะยาวโดยไม่ต้องผ่าตัด

มีขั้นตอนการรักษาเป็นอย่างไร?

  1. ปรึกษาแพทย์หาข้อบ่งชี้และไม่มีข้อห้ามในการฉีดเกล็ดเลือดสำหรับรักษาข้อเสื่อมได้
  2. เจาะเลือดประมาณ 30-60 cc
  3. นำไปปั่นด้วยระบบปลอดเชื้อในอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยการปั่นชนิดพิเศษ
  4. ฉีด PRGF-2 เข้าบริเวณข้อเข่าด้วยเทคนิคเฉพาะ
  5. หลังการฉีดสามารถเดินได้ปกติ ในกรณีที่มีอาการปวด รับประทานยาประมาณ 1 – 2 วัน
  6. โดยปกติจะนัดฉีด 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 ห่างกันไม่เกินประมาณ 2 สัปดาห์