เร่งประเมินผล "เน็ตประชารัฐ" ข้อมูลเสร็จพ.ย.

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการประเมินผลเน็ตประชารัฐ 2.47 หมื่นหมู่บ้าน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ซึ่งมอบหมายให้ สสช.เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผล ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งจัดเก็บข้อมูลเป็น 2 ช่วง ได้แก่ เดือน ส.ค. 2561 และเดือน ต.ค. 2561

โดยการจัดเก็บข้อมูลได้เลื่อนออกไปจากเดิม คาดว่าจะจัดเก็บข้อมูลเสร็จเดือน ส.ค.นี้ เนื่องจากกระทรวงดีอีได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชน จึงเพิ่มการจัดเก็บข้อมูลอีกครั้งในเดือน ต.ค. 2561 ทำให้ได้ข้อมูลล่าสุด คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน พ.ย. 2561 และจะรวบรวมข้อมูลให้รัฐบาลวางนโยบายประเทศต่อไป

สำหรับงบประมาณโครงการประเมินผลเน็ตประชารัฐ 2.47 หมื่นหมู่บ้าน มูลค่า 100 ล้านบาท โดย สสช.ยังได้รับการจัดสรรงบอีก 50 ล้านบาท ทำโครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ อีกทั้งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดเก็บข้อมูลการใช้น้ำของประชาชนจำนวน 20 ล้านครัวเรือน และสถานประกอบการ 2 ล้านแห่ง ภายใต้งบ 200-300 ล้านบาท เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้น้ำในประเทศไทย คาดว่าจะจัดเก็บข้อมูลแล้วเสร็จเดือน มี.ค. 2562

ภาพประกอบข่าวจากแฟ้มภาพ

ที่มาของเนื้อหา : www.posttoday.com